5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Autokooli õppekava

Just Drive OÜ on võtnud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ kehtestava õppekava aluseks oma õppekava koostamisel.

Õppekava eesmärgiks on luua eeldused vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks ja juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Loenguid viiakse läbi auditoorses õppevormis, millele lisandub õpilaste iseseisev töö.

Õppekava on koostatud B – kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise süsteemi kirjeldava tabelina ja ainekaartidena.

Juhi esmaõppe algaste on ülesehitatud moodulipõhiselt. Moodul on õppekava sisuline liigutus, mis koondab õppeained läbi ainekaartide ühtseks eesmärgistatud õppekogumiks .

Juhi algastme esmaõppe jaguneb teooriaõppe ja sõiduõppe mooduliteks 1-3.

Õppekeel: eesti keel, vene keel.

Lühendite seletused :

LühendusSeletused
Tteooriaõpe,
Ssõiduõpe,
LTjuhi esmaõppe lõppaste (teooriaõpe);
LSjuhi esmaõppe lõppaste (sõiduõpe);
PTjuhi esmaõppe pimeda aja koolitus (teooriaõpe);
PSjuhi esmaõppe pimeda aja koolitus (sõiduõpe);
  1. Teadmiste ja oskuste kontroll.

Juhi algasme esmaõppe läbiviimisel peab iga järgmise mooduli õpetamiseks olema saavutatud eelneva mooduli õpiväljundid.

Õpiväljundite saavutamist sõiduõppes kontrollib sõiduõpetaja iga mooduli lõpus õpilasele antud

sõiduülesande tulemuste põhjal. Õpetaja ja õpilane analüüsivad ülesande täitmise tulemuslikkust ja

koos jõutakse ühise otsuseni õpiväljundite saavutamise kohta. Õppekava läbimisel sooritab õpilane

sõidueksami. Õpilast lubatakse autokooli sõidueksamile kõikide kontrolltööde ( 1., 2. ja 3. moodul) edukal sooritamisel, sõiduõppe 1,2 ja 3 mooduli ja pimeda aja koolituse  läbimisel, esmaabikoolituse tunnistuse olemasolul. Sõidueksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud oskused ja käitumise, ning on suuteline sõidukit juhtima iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt. Oskuste hindamisel lähtume MKM määrusest ”Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise liiklusalased kvalifikatsiooninõuded”.

Kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus tulemuseks märgitakse sooritatud või mittesooritatud.

  1. 2. Koht õppekavas

Esimene number tähistab moodulit, kuhu teema kuulub, näiteks T 1.1 tähendab, et teema kuulub teooria ossa ja tähistab 1. moodulit.

3. Aine läbimise eeltingimused:

AineAine läbimise eeltingimused
T1.1.Ei ole.
T1.2.Läbitakse pärast T 1.1.
T 1.3. kuni T 1.7. ja S 1.1 Läbitud ained T 1.1. ja T 1.2.
T 2.1. kuni T 2.5. Läbitud teooriaõppe 1. moodul.
T 3.1. kuni T.3.5. Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
S 1.2. Läbitud sõiduõppe aine S 1.1
S 2.1Läbitud sõiduõppe 1. mooduli ained
S 2.2Läbitud sõiduõppe 1. mooduli ained ja S 2.1.
S 3.1. , S 3.2., S 3.3. Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. moodul
S 3.5 Läbitud T 3.5 ja sõiduõppe 1. ja 2. moodul.
PTLäbitud teooriaõppe 1 moodul.
PSLäbitud kõik 1. ja 2.mooduli sõidutunnid.
LT 1, LT 2Läbitud algastme koolituse õppeained ja algastme pimeda aja koolitus ning väljastatud esmane juhiluba.
LS1
LS2
Läbitud lõppastme koolituse teooriaõppe.
Läbitud lõppastme koolituse teooriaõppe ja libedasõidu riskivaltimise praktikum.

 

Just Drive OÜ B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

Algastme koolitus   
TeooriaõpeSõiduõpe
Õppe- tundiSõidu- tundide
Moodul 110 kokkuMoodul 13 kokku
T 1.1 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.S 1.1 Juhi tööasend ja turvavarustus.1
T 1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.1S 1.2. Sõiduki käsitsemine + vahearvestus (S 1.2.v.)2
T 1.3. Inimene sõidukijuhina1S 1.3. Sõit individuaalprogrammi järgi
T 1.4. Liiklus kui süsteem. 5
T 1.5. Ohutu liiklemise põhimõtted.1
T 1.6. Teiste liiklejatega arvestamine.1
T 1.7. Sõiduki turvalisus.1
Moodul 210 kokkuMoodul 2 13 kokku
T 2.1. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.2S 2.1. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel.3
T 2.2. Sõidujärjekord sõites.2S 2.2. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides + vahearvestus (S2.2.v.)10
T 2.3. Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis.2S.2.3.Sõit individuaalprogrammi järgi
T 2.4. Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine.2
T 2.5. Käitumine liiklusõnnetuse korral.2
Moodul 37 kokkuMoodul 36 kokku
T 3.1. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.2S 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige.2
T 3.2. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige1S 3.2. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.2
T 3.3. Keskkonda säästev auto kasutamine.1S 3.3. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine.1
T 3.4. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes. 1S 3.5. Sõit individuaalprogrammi järgi1
T 3.5. Peatamisteekonna pikkust mojutavad tegurid ja riskide ennetamine2S 3.4 (RS) Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine1
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine1PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine1
Kokku28Kokku23
Arvestus3Soidukontroll1
Kokku esmaõppe algastes31Kokku esmaõppe algastes24
Algastme koolituse liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
LT Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3LS Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. 1
Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.1
Kokku lõppastme koolituses 4Kokku lõppastme koolituses 2

Just Drive OÜ on võtnud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega „Mootorsõidukijuhi

ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorisõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“

kehtestava õppekava aluseks oma õppekava koostamisel.

Õppekava eesmärgiks on luua eeldused vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks ja juhi

ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Яндекс.Метрика