5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Liiklusmärgid

ÕPPEMATERJAL

Kiire otsing

hoiatusmärgid
eesõigusmärgid
keelu märgid
Mõjualamärgid
kohustusmärgid
osutusmärgid
juhatusmärgid
teeninduskohamärgid
lisateatetahvlid (edaspidi – tahvel (tahvlid)

Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

1. peatükk ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele.

2. peatükk LIIKLUSMÄRKIDE TÄHENDUSED

1. jagu Üldsätted

§ 2. Liiklusmärgi mõiste ja liiklusmärkide liigitus

(1) Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda.

(2) Liiklusmärgid jagunevad järgmistesse rühmadesse:

1) hoiatusmärgid

2) eesõigusmärgid

3) keelu- ja mõjualamärgid

4) kohustusmärgid

5) osutusmärgid

6) juhatusmärgid

7) teeninduskohamärgid

8) lisateatetahvlid (edaspidi – tahvel (tahvlid)

(3) Märgitähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma − alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ja täht ära. Märkide tausta värvi näitavad märgitähisele lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

§ 3. Märgi mõju ajutine peatamine Märgil või selle osal näidatud liikluskorralduse kehtivuse peatab kaks sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti.

Tagasi

1. HOIATUSMÄRGID

 

  111. Tõkkepuuga raudteeülesõidukoht.

  112. Tõkkepuuta raudteeülesõidukoht.

121. Üherööpmeline raudtee.

122. Mitmerööpmeline raudtee. Hoiatus tõkkepuuta raudteeülesõidukoha juures.

123–128. Ees on raudteeülesõidukoht. Lisahoiatus enne raudteeülesõidukohta. Märgi kaldvöötide arv väheneb raudteele lähenemisel. Vöödid langevad sõidutee poole.

  131. Ristumine trammiteega.

   132. Samaliigiliste teede ristmik. Juht peab andma teed paremalt lähenevale juhile. Märk panduna kattega tee ja kruusa- või pinnastee ning kruusa- ja pinnastee ristmike ette muudab need samaliigiliste teede ristmikeks.

133–135. Ristumine kõrvalteega. Kõrvaltee ristub peateega või suubub sellesse.

   136. Ringristmik.

   137. Foor.

   138. Kaldapealne. Ees on järsk kaldapealne, kai, sõitmine tammil, kaldapealsel või järsul astangul.

   141, 142. Ohtlik kurv. Järsk või piiratud nähtavusega kurv ja selle suund.

   143, 144. Ohtlikud kurvid. Ohtlike kurvidega teelõik ja esimese kurvi suund.

Tagasi

 

   145. Järsk lang.

   146. Järsk tõus.

   151. Libe tee. Ees on teelõik, mille libedus ei ole tingitud lumest ega jääst, vaid märja teekatte väikesest haardetegurist.

   152–154. Ebatasane tee. Ees on teelõik, kus teekatte ebatasasused järgnevad üksteisele (152) või kus on üksik lohk (153) või kõrgem kühm, mis ei ole künnis (154).

   155. Lahtine killustik. Kattega teelõik, kus rataste alt paiskuvad kivid võivad ohustada liiklejaid ja sõidukeid.

   156. Ees on künnis. Tehiskõrgend vähendatud kiiruse hoidmiseks.

   157. Ohtlik teepeenar.

   158. Teetööd. Igasugused tööd teel või tee kõrval.

   159. Ees on katteta tee. Kattega tee läheb üle kruusa- või pinnasteeks.

   161–163. Teekitsend. Märgi kujutis näitab, kas tee kitseneb mõlemalt või ühelt poolt.

   164. Kahesuunaline liiklus. Ees on kahesuunalise liiklusega tee.

   165. Ristuv kahesuunaline liiklus. Ees on ristuv tee (sõidutee), kus ühesuunaline liiklus on muudetud kahesuunaliseks.

   171. Ees on reguleerimata ülekäigurada.

   172. Jalakäijad. Teelõik, kus jalakäijad liiguvad sõiduteel.

   173a. Lapsed.

   173b. Vanurid.

   174. Ristumine jalgrattateega.

   175. Suusatajad.

   176. Ratsanikud.

Tagasi

 

   177. Karja üleajamise koht.

   178. Metsloomad. Märgil võib olla kujutatud sellele kohale omane loom.

   179. Linnud.

   181. Varinguoht.

   182. Külgtuul.

   183. Lennukid.

   184. Liiklusummik. Ees võib olla liiklusummik.

   185. Jäätumisoht.

   186. Muud ohud.

 

Tagasi

 

2. EESÕIGUSMÄRGID

 

211. Peatee. Tee, kus juhil on reguleerimata ristmikul eesõigus kõrvalteel sõitva juhi suhtes.

212. Peatee lõpp.

221. Anna teed. Juht peab andma teed ristuval teel, tahvli 834 olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile. Peateele pandud märk tähistab ühtlasi peatee lõppu.

222. Peatu ja anna teed. Juht peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures ristuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades märgi ees. Juht peab andma teed ristuval teel, tahvli 834 olemasolul aga peateel või sõidueesõigusega teel sõitvale juhile.

231. Vastassuuna eesõigus. Juht peab andma teed juhile, kes on jõudnud teekitsendile või selle juurde.

232. Pärisuuna eesõigus.

Tagasi

3. KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID

Keelumärgid

311a. Sõidu keeld. Sõita ei tohi ühegi sõidukiga.

311b–311d. Erateel sõidu keeld. Eratee ei ole avalikuks kasutamiseks.

Märgi 311b korral tohib sõidukiga sõita ainult eratee omaniku loal.

Märgi 311c korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loal või märgil nimetatud isik.

Märgi 311d korral tohib sõidukiga sõita eratee omaniku loata omal vastutusel, kuna erateel ei ole loodud tingimusi ohutuks liiklemiseks.

312. Mootorsõiduki sõidu keeld.

313. Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C -kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga. Märgile kantud tonnide arvu korral ei tohi sõita ühegi nimetatud sõiduki ega autorongiga, mille veduk on üks neist, kui registrimass ületab selle arvu.

314. Mootorratta sõidu keeld.

315. Mootorsaani sõidu keeld.

316. Traktori sõidu keeld. Sõita ei tohi traktori ega liikurmasinaga.

317. Autorongi sõidu keeld. Kui märgile on kantud tonnide arv, ei tohi sõita autorongiga, mille registrimass on sellest suurem. Märk ei kehti kerghaagisega autorongi kohta.

318. Loomveoki sõidu keeld. Sõita ei tohi loomveokiga, ka ei tohi ajada kariloomi.

319. Ohtliku veosega sõidu keeld. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mis veab ohtlikku veost.

321. Jalgratta sõidu keeld. Sõita ei tohi jalgratta ega mopeediga.

322. Mopeedi sõidu keeld.

323. Ratsutamise keeld.

324. Käigu keeld.

331. Sissesõidu keeld. Edasi ei tohi sõita ühegi sõidukiga.

332. Parempöörde keeld.

333. Vasakpöörde keeld.

Tagasi

 

334. Tagasipöörde keeld.

335. Tollikontroll. Peatuseta ja tolliametniku loata ei tohi edasi sõita.

336a. Politseikontroll. Peatuseta ja politseiametniku loata ei tohi edasi sõita.

336b. Kontroll. Peatuseta ja kontrollija loata ei tohi edasi sõita.

341. Massi piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille tegelik mass on suurem, kui märk näitab.

342a. Teljekoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes telje koormus on suurem, kui märk näitab.

342b. Telikukoormuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille mis tahes teliku koormus on suurem, kui märk näitab.

343. Kõrguse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille kõrgus teepinnast koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

344. Laiuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille laius koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

345. Pikkuse piirang. Sõita ei tohi sõidukiga (autorongiga), mille pikkus koormaga või ilma on suurem, kui märk näitab.

351. Suurim kiirus. Sõita ei tohi suurema kiirusega (km/h), kui märk näitab.

352. Möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h.

353. Veoauto möödasõidu keeld. Mööda sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga, välja arvatud möödasõit üksikust sõidukist, mille kiirus ei ületa 30 km/h.

354. Vähim pikivahe. Sõita ei tohi väiksema pikivahega, kui märk näitab.

355. Helisignaali keeld. Erandina tohib helisignaali anda ohu vältimiseks.

361. Peatumise keeld.

362. Parkimise keeld.

363. Parkimise keeld paaritul kuupäeval.

364. Parkimise keeld paariskuupäeval. Kui teelõigul on ühele poole pandud märk 363 ja teisele poole märk 364, tuleb sõiduk ühelt teepoolelt teisele ümber paigutada kell 19–21.

371. Suurima kiiruse piirangu lõpp.

372. Möödasõidu keelu lõpp.

373. Veoauto möödasõidu keelu lõpp.

376. Piirangute lõpp. Lõpetab korraga mitme märgi 35 ja 36 mõjupiirkonna.

Tagasi

 

Lisaselgitused keelumärkide kohta

Märgid 332 ja 333 kehtivad ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette nad on pandud.

Märgid 324 ja 36 kehtivad ainult sellel teepoolel, kuhu nad on üles pandud.

Märk 361 ei kehti ühissõiduki kohta.

Märgid 362–364 ei kehti Punase Risti embleemiga sõiduauto kohta, mis sõidutab arstiabi andvat meditsiinitöötajat, ega töötava taksomeetriga takso kohta.

Märkide 35 ja 36 mõjupiirkond ulatub:
1) asulas märgist kuni märgi taga oleva lähima ristmikuni, välja arvatud pinnastee suubumine kattega teele, ristmiku puudumisel kuni asula lõpuni või piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni;
2) väljaspool asulat märgist kuni seda piirangut lõpetava märgini või märgi juurde pandud lisateatetahvliga teatatud kauguseni.

Mõjupiirkonna lõppu näitavad:
1) märgil 351, mis paikneb enne asulat, märk 571;
2) märkidel 35 märgi all olev tahvel 821;
3) märkidel 351, 352 ja 353 vastavalt märk 371, 372 ja 373;
4) märk 376;
5) märgil 351 teine märk 351 või märk 382, millel on teistsugune suurim kiirus;
6) märgil 361 märk 362;
7) märgil 362 märk 361;
8) märkidel 36 märgi juures olev lisateatetahvel 822 või 823 või teine märk 36 koos lisateatetahvliga 824 mõjupiirkonna lõpetamise kohas.

Märkide 36 mõjupiirkond ei hõlma märgiga 575a või 575c tähistatud kõnniteeäärset parklat ega puuduta selle märgi all oleva lisateatetahvliga 86 või 874 teatatud korra kohaselt pargitud sõidukeid.

Kui märki 361 kasutatakse koos teekattemärgisega 931, märki 362 aga koos teekattemärgisega 932, määrab märgi mõjupiirkonna vastava märgisjoone pikkus.

Tagasi

Mõjualamärgid

Mõjualamärk 38 näitab sellel kujutatud teise liiklusmärgi kehtivust kogu alal.

Kui sellel alal on üles pandud märgil 38 kujutatud liiklusmärgile vasturääkivaid liiklusmärke, tuleb vastaval teelõigul järgida viimaste nõudeid.

381. Samaliigiliste teedega ristmike ala. Märk panduna ala tähistamiseks, kus on kattega teede, kruusateede ja pinnasteede omavahelisi ristumisi, muudab need samaliigiliste teede ristmikeks.

382. Kiiruse piirangu ala.

383. Peatumise keelu ala.

384. Parkimise keelu ala.

385. Jalgratturite sõidu ala.

386. Jalakäiguala.

387. Parkimisala.

388. Kaks mõjuala. Kahe liiklusmärgi kujutisega mõjualamärk.

389. Mõjuala ja mõjuala lõpp. Näitab ühe mõjuala algust ja teise mõjuala lõppu.

Võidakse kasutada ka muu liiklusmärgi kujutisega mõjualamärke.

Mõjualamärk 39 tühistab märgiga 38 kehtestatud liikluskorra.

391. Samaliigiliste teedega ristmike ala lõpp.

392. Kiiruse piirangu ala lõpp.

393. Peatumise keelu ala lõpp.

394. Parkimise keelu ala lõpp.

395. Jalgratturite sõidu ala lõpp.

396. Jalakäiguala lõpp.

397. Parkimisala lõpp.

398. Kahe mõjuala lõpp.

Tagasi

4. KOHUSTUSMÄRGID

[one_half]

41. Kohustuslik sõidusuund. Märk kohustab sõitma vaid noolega osutatud suunas. Vasakpöördeks kohustav nool lubab ka tagasi pöörata.

Märk kehtib ainult sellel sõiduteede ristumisalal, mille ette ta on pandud, kusjuures sirge noolega märk on vahetult vastava ristumisala ees, vaid kõrvalepöördeks kohustav kõvera noolega märk aga on pöördekohast eespool.

Ristmiku taha teele pandud märk 411 kehtib lähima ristmikuni. Märk ei keela parempööret parklasse, puhkekohta ega teega külgnevale alale. Vasakule või tagasi pöörata tohib vaid kohas, kus on vastav märk 53, ja tagasi pöörata vaid kohas, kus on märk 551.

421–423. Ümberpõike suund. Märk kohustab ümber põikama vaid märgil osutatud suunas.

424. Ringliiklus. Ristmikul tohib sõita vaid nooltega osutatud suunas.

431. Jalgrattatee. Liikuda tohib ainult jalgratta või mopeediga.

Kui märgiga tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad jalgrattur ja mopeedijuht kasutada ainult seda teed või teeosa.

432. Jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgsi.

Märk võib tähistada ka jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või kõnniteed.

433–435. Jalgratta- ja jalgtee. Liikuda tohib ainult jalgrattaga või jalgsi. Märkide 433 ja 434 korral liigub jalgrattur sellel teel vastavalt näidatule ühel, jalakäija aga teisel pool; märgi 435 korral aga kasutavad nad teed ühiselt. Viimasel juhul ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat ning jalakäija ei tohi tahtlikult takistada jalgratturi sõitu. Kui märkidega 433–435 tähistatud tee või teeosa kulgeb sõidutee või teepeenra kõrval, tohivad nimetatud liiklejad kasutada ainult seda teed või teeosa.

436. Ratsatee. Tohib ainult ratsutada.

437. Mootorsaanitee. Sõita tohib ainult mootorsaaniga.

438. Lumeketid. Märk kohustab mootorsõidukitel vähemalt ühel teljel kasutama sõidul lumekette.

Tagasi

 

441. Jalgrattatee lõpp.

442. Jalgtee lõpp.

443–445. Jalgratta- ja jalgtee lõpp.

446. Ratsatee lõpp.

447. Mootorsaanitee lõpp.

448. Lumekettide kohustuse lõpp.

451. Vähim kiirus. Tohib sõita ainult märgil oleva või sellest suurema kiirusega (km/h).

452. Vähima kiiruse lõpp.

461. Ohtliku veosega sõidu suund. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) kohustuslik sõidu suund. Märgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Tagasi

5. OSUTUSMÄRGID

[one_half]

511. Kiirtee. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne kiirteel liiklemise kord.

512. Kiirtee lõpp.

521. Ühesuunaline tee. Tee või sõidutee, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas.

522. Ühesuunalise tee lõpp.

523, 524. Sõit ühesuunalisele teele. Ühesuunalisele teele või sõiduteele sõitmise koht ja suund.

525. Ühissõidukirada. Märk kehtib raja kohta, mille kohale ta on pandud. Sõiduteest paremal olev märk kehtib parempoolse raja kohta.

526. Ühissõidukirajaga tee. Tee, millel ühissõidukid liiguvad neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

527. Ühissõidukirajaga tee lõpp. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga tee lõpp.

528, 529. Sõit ühissõidukirajaga teele. Märgiga 526 tähistatud ühissõidukirajaga teele sõitmise koht ja suund.

53. Sõidurajad ja -suunad. Näitab rööbasteta sõidukite sõiduradade arvu suunavööndi või kogu tee laiuses kuni lähima ristmikuni ja ristmikul sõidusuunda igalt rajalt, eraldi iga sõiduraja kohal paiknemise korral aga sõidusuunda sellelt rajalt.

Kui märk osutab vasakpööret äärmiselt vasakpoolselt rajalt, tohib sellelt rajalt pöörata ka tagasi.

Enne ristmikku pandud märk kehtib kogu ristmiku kohta, kui sinna pandud teised märgid 53 ei anna muid korraldusi.

Märgi 53 nooltel võib olla kujutatud liiklusmärke, mis keelavad teatud sõidukite liikluse, määravad vähima või suurima lubatud kiiruse või teatavad muudest liikluskorra iseärasustest rajal.

Tagasi

 

541a. Bussi- või trollipeatus.

541b. Trammipeatus.

542. Taksopeatus.

543, 544. Ülekäigurada. Tähistab reguleerimata ülekäigurada.

545, 546. Käigutunnel.

547, 548. Käigusild.

551. Tagasipöördekoht. Vasakpööre on keelatud.

552–554. Umbtee. Läbisõiduvõimaluseta tee.

555. Ootekoht. Tähistab kohta, kus kitsal teel tuleb vastusõitja läbi lasta.

556. Sobiv kiirus. Teelõigule soovitatav suurim kiirus (km/h) heades ilma- ja teeoludes. Soovitus ulatub lähima ristmikuni, ristmiku puudumisel lisateatetahvlil 821 näidatud kauguseni, kui aga märki kasutatakse koos hoiatusmärgiga, siis ohtliku teelõigu lõpuni.

557. Ristuv jalgrattatee. Tähistab ristuvat jalgrattateed või jalgratta- ja jalgteed.

561. Muutsuunaliiklus. Niisuguse teelõigu algus, mille ühel või mitmel rajal võib liiklus muutuda vastassuunaliseks.

562. Muutsuunaliikluse lõpp.

563. Sõit muutsuunaliiklusega teele.

Tagasi

 

571. Asula. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne asulas liiklemise kord.

572. Asula lõpp.

573. Õueala. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne õuealal liiklemise kord.

574. Õueala lõpp.

575a, 575b. Parkla. Märk võib osutada ka parklat, kuhu juht võib jätta sõiduki, et ümber istuda ühissõidukile.

575c. Teeninduskoha parkla.

576. Parkimiskord.

577. Parkimiskestus. Parkimiskella kasutamine on kohustuslik.

578. Tasuline parkimine.

579. Sõiduki sundteisaldus.

Tagasi

 

581. Tunnel. Koht, kus hakkab kehtima liikluseeskirjajärgne tunnelis liiklemise kord.

582. Tunneli lõpp.

583. Tööstuspiirkond.

584a. Prügimägi.

584b. Ohtlike ainete hoidla.

585a. Parvlaevasadam.

585b. Kaubasadam

585c. Jahisadam.

586a. Lennujaam.

586b. Bussijaam.

586c. Raudteejaam.

591. Stoppjoonemärk. Sõiduki peatamise koht foori keelava tule või reguleerija keelava märguande korral.

Tagasi

6. JUHATUSMÄRGID

[one_half]

611. Sõiduskeem. Näitab sõiduvõimalust, kui ristmikul on mingi pööre keelatud, või osutab lubatud sõidusuundi keerukal ristmikul.

62. Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.

Tagasi

62. Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.

Tagasi

 

62. Eelviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde. Märgil võib olla tee numbreid, osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid ja teisi ametlikult kinnitatud sümboleid. Arv märgi allosas näitab kaugust ristmikuni. Kui teelõigule on pandud mõni keelumärk 31, 331 või 34, võib eelviit näidata ka ümbersõiduteed.
63. Suunaviit. Näitab sõidusuundi asulate või teiste objektide juurde ja kaugust nendeni. Märgil võib olla osutusmärke ja teisi liiklusmärke, mis teatavad sõidukorra iseärasustest, teeninduskohamärkide sümboleid, teisi ametlikult kinnitatud sümboleid ja embleeme.

641. Kohanimetähis. Haldusüksuse, asustusüksuse, jõe, järve vms nimi.

Tagasi

 

642. Turismiobjektitähis. Vaatamisväärsuse, looduskaitse- ja muinsuskaitseala vms nimi.

643. Eravaldusetähis. Eravalduse nimi.

644. Tee nimi. Tee (maantee, tänava) nimi.

645. Kaugusviit. Kaugus teekonnal olevate asulate või teiste objektideni (km).

646. Liikluskord. Näitab riigis kehtestatud lubatud suurimat kiirust asulas ja väljaspool asulat ning ööpäevaringset
sisselülitatud tuledega sõitmise kohustust.

651. Kilomeetritähis.

Tagasi

 

652–655. Tee number. E-täht (Euroopa) tähistab rahvusvahelist teed. Märk, millel tee numbrit ümbritseb katkendjoon, pannakse teele, mis viib märgil oleva numbriga teele.

661. Veoauto sõidu suund. C-kategooria sõiduki, traktori, liikurmasina või neist ühega veetava autorongi soovitatav sõidusuund.

662. Ohtliku aine veo tee. Ohtlikku veost vedava sõiduki (autorongi) soovitatav sõidusuund.

663–666. Avalik üritus. Sõidusuund avaliku ürituse toimumiskohta.

Tagasi

 

671–673. Ümbersõidu skeem. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu teekond ja suund.

674–677. Ümbersõit. Ajutiselt suletud teelõigust ümbersõidu suund.

Tagasi

 

681–683. Kurvisuund. Järsu või ohtliku kurvi suund.

684. Hoiatustara. Teetöö koht või teel olev takistus.

685. Hargnemiskoht. Teeharude suund märgi asukohas.

686. Ohtlik koht või teeäär. Tähistab tee vaba ristlõike küljel olevat ohtlikku takistust või sõidutee (-raja) äärt.

687. Märgiposti tähis. Lisahoiatus kohas, kus esineb orienteerumisraskusi.

688. Künnis. Tähistab künnist ja selle laiust.

Juhatusmärgi kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Tagasi

7. TEENINDUSKOHAMÄRGID

711. Esmaabi.

712. Politsei.

713. Info.

714. Telefon. Märgil olev kirje SOS tähendab päästeteenistuse telefoni.

715. Post.

716. Internetipunkt. Osutab kohta, kus on eelregistreerimata võimalik saata ja lugeda elektronposti, teostada pangaoperatsioone internetipangaga.

717. Raadiojaam. Liiklusteavet ja teede sõidetavuse seisukorra alast teavet edastav raadiojaam. Arv tähendab liiklusteabe kandesagedust megahertsides.

718. Vaatamisväärsus.

719. Toll.

721. Tankla. Tankuri roheline kujutis osutab pliivaba bensiini müügi kohta.

722. Autohooldus.

723a. Autopesula.

723b. Pesemisvõimalus. Osutab kohta, kus juhil ja sõitjatel on võimalus end pesta.

724. Parkimismaja.

Tagasi

 

725. Restoran.

726. Kohvik.

727. Hotell või motell.

728a. Tualett.

728b. Käimla.

729a. Autoregistrikeskus.

729b. Tehnoülevaatus.

731. Puhkemaja.

732. Kämping.

733. Majutuskoht.

734. Sõidukelamulaager. Auto- või haagiselamu paigaldamise koht.

741. Puhkekoht.

742. Matkaraja algus.

743. Ujumiskoht.

744. Vaatekoht.

Tagasi

 

745. Kalastamiskoht.

751. Spordiväljak.

752. Spordihoone.

753. Golfiväljak.

754. Ratsabaas.

761. Maaettevõtlus.

771. Kaks teenust.

772. Kolm teenust.

773. Teenus ja liikluskorraldus.

 

Tagasi

 

8. LISATEATETAHVLID

Lisateatetahvel täpsustab või piirab liiklusmärgi mõju. Vajaliku kujutise puudumisel võib tahvlil olla tekst.

81. Kaugus objektini. Näitab kaugust ja sõidusuunda liiklusmärgist ohtliku teelõiguni, piiranguni, keeluni või kohani. Kõrvalepööret osutav sirge nool näitab suunda vahetult pöördekoha ette pandud märgil, kõver nool aga pöördekohast eespool oleval märgil.

Tahvel 813 või 815 kasutatuna koos märkidega 36 näitab ka mõjupiirkonna suunda ja ulatust, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel pool märki suurel ristmikul (väljakul) sõidutee ääres, hoone ees vm ulatuslikul alal.

Tahvel 816 näitab kaugust märgist 221 kohustusliku peatumiskohani, kui ristmiku ees on märk 222.

82. Mõjupiirkond. Tahvel 821 näitab hoiatusmärgiga tähistatud ohtliku teelõigu pikkust, keelumärkide 35 ja kohustusmärgi 451 mõjupiirkonna ja kindlaksmääratud parkimisviisiga kõnniteeäärse parkla ning märgiga 556 soovitatava suurima kiirusega teelõigu ulatust. Tahvlid 822–825 näitavad või täpsustavad märkide 36 mõjupiirkondi järgmiselt: 822 ja 823 – mõjupiirkonna ulatust vastavalt märgi taga ja ees, 824 – mõjupiirkonna lõppu, 825 – seda, et juht asub mõjupiirkonnas.

831–833. Mõjusuund. Näitab ristmiku ette pandud liiklusmärgi mõjusuunda või suunda, milles liikudes pääseb teeäärse objekti juurde.

Tahvlid kasutatuna koos märkidega 36 näitavad mõjupiirkonna suunda märgist vastavalt paremale või vasakule või mõlemale poole, kui peatumine või parkimine on keelatud ühel või mõlemal pool märki väljaku ääres, hoone ees vm alal. Mõjupiirkond on sel juhul määratud ala piiridega.

834. Sõidueesõigusega liiklemise või peatee suund.

835. Teeandmise koht jalgrattateel sõitjale.

836. Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel.

837. Jalgratturite kahesuunaline liiklus.

84. Sõidukiliik. Näitab, mis liiki sõiduki kohta liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvel 841 näitab, et märk kehtib B-, tahvel 842, et C-kategooria sõiduki kohta, tahvel 843 aga, et autorongi kohta (välja arvatud kerghaagisega autorong).

85. Kehtivuspäevad või -aeg. Näitab päevi või kellaaega, millal liiklusmärk kehtib. Seejuures tahvlid 851 ja 855 teatavad, et märk kehtib laupäeviti, pühapäeviti ja pühiti, tahvlid 852 ja 856 aga, et tööpäeviti.

Tagasi

 

86. Parkimisviis. Tahvel näitab alla 6 m pikkuse A- ja haagiseta B-kategooria ning haagiseta D1-alakategooria sõiduki paigutamise korda asula kõnniteeäärses parklas. Tahvli 862–864 korral tuleb sõiduk parkida kõnnitee äärega risti, vastava teekattemärgise või tahvli 865 olemasolul – selle järgi. Vasakule poole teed pandud märgi all olev tahvel kujutab värvitahvlil esitatu peegelpilti.

871. Parkimine ainult seisatud mootoriga.

872a. Tasulised teenused. Teatab, et märgil osutatav teenus on tasuline.

872b. Tasuline parkimine.

873. Parkimisaja piirang. Teatab lubatud pikimat parkimiskestust. Parkimise algus peab olema kontrollijale selgesti nähtavaks tehtud. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik.

Tahvlid 873 näitavad märgi 362 mõjupiirkonnas ja märgiga 384 tähistatud parkimise keelu alal lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäev läbi või teatud ajavahemikul.

874. Puudega inimene. Teatab parklast või selle osast, mida tohib kasutada ainult sõidukiga, millel on puudega inimese tunnusmärk.

875. Autovaatluskoht. Teatab vaatlussilla või -kanali olemasolust.

881. Registrimassi piirang. Teatab, et liiklusmärk kehtib sõiduki või autorongi kohta, mille registrimass ületab tahvlil oleva tonnide arvu.

882. Kehtivusrada. Näitab sõidurada, mille kohta liiklusmärk kehtib.

883. Pimedad. Teatab, et ülekäigurada või teelõiku kasutavad sagedasti pimedad.

884. Märg tee. Teatab, et liiklusmärk kehtib ainult siis, kui sõidutee on märg.

885. Jäätumine. Teatab, et liiklusmärgiga tähistatud teelõigul tekib sageli jäätumine.

886. Ohutu kõrgus elektriliini all. Näitab suurimat ohutut kõrgust elektriliini all.

887. Vaba laius. Näitab teekitsendi laiust.

888. Õnnetusoht. Näitab, et hoiatusmärgiga tähistatud teelõigul on võrreldes tee teiste lõikudega tunduvalt suurem liiklusõnnetuste toimumissagedus.

891. Välja arvatud. Teatab, et liiklusmärk ei kehti tahvlil kujutatud või nimetatud sõiduki kohta.

Tagasi

Яндекс.Метрика