5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Seadus

Uued liiklusmärgid 2018 versioon

Uued liiklusmärgid 2018 versioon

Seadus
Liiklusmärkide jä teemärgiste tähendused ning nõuded fõõridele. Määruse muudatusi selgitav dokument 02.01.2018 versioon Liiklusmärkide jä teemärgiste tähendused ning nõuded fõõridele PDF Algne määrus on vastu võetud 22.02.2011. Muudatused on märgitud punase (kustutatavad sõnad) ja rohelise värviga (lisatavad sõnad). Halli taustaga on toodud muudatuse selgitus. Muudetavatele sätetele on lisatud ka märkide, märgiste või fooride kujutised. Infoallikas www.mnt.ee
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Seadus
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Liiklusmarkide ja tahenduste muudatused 2018 Riigiteataja võrdlus vorm. Või PDF faili Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.09.2018 Avaldamismärge: RT I, 06.02.2018, 7 Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel. peatükkÜldsäte 1.Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. peatükkLiiklusmärkide tähendused jaguÜldsätted 2.Liiklusmärgi mõiste ja liiklusmärkide liigitus (1) Liiklusmärk (edasp
Liikluskindlustuse seadus

Liikluskindlustuse seadus

Seadus
Kõige olulisemad seadusega kaasnevad muudatused. 1.oktoobril 2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus. Kõige olulisem seadusega kaasnev muudatus, oma kindlustusandja hüvitamine, jõustus 1. jaanuaril 2015. Anname ülevaate olulisematest muudatustest, mis kõige rohkem autojuhte võiks puudutada. Oma kindlustusandja hüvitamine Kui varem tuli liiklusõnnetuses kannatada saanud poolel pöörduda süüdlase kindlustusseltsi, siis alates uuest aastast saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. On ka mõningaid juhte, mil oma kindlustusandjal ei ole võimalik kahjusid hüvitada: Kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks on vaidlus, kes põhjustas liiklusõnnetuse. Liiklusõnnetuses sai inimene viga. Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot. Kahju põhjustas välisriigi sõ
Liiklusmärgid

Liiklusmärgid

Seadus
ÕPPEMATERJAL Kiire otsing hoiatusmärgid eesõigusmärgid keelu märgid Mõjualamärgid kohustusmärgid osutusmärgid juhatusmärgid teeninduskohamärgid lisateatetahvlid (edaspidi – tahvel (tahvlid) Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 1. peatükk ÜLDSÄTE § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 2. peatükk LIIKLUSMÄRKIDE TÄHENDUSED 1. jagu Üldsätted § 2. Liiklusmärgi mõiste ja liiklusmärkide liigitus (1) Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda. (2) Liiklusmärgid jagunevad järg
Liiklusseadus

Liiklusseadus

Seadus
Redaktsiooni jõustumise kp: 02.07.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2018 Avaldamismärge: RT I, 22.06.2018, 10 Liiklusseadus1 Vastu võetud 17.06.2010 RT I 2010, 44, 261 jõustumine 01.07.2011 Muudetud järgmiste aktidega (näita) 1. peatükkÜLDSÄTTED 1. jaguÜldsätted § 1.  Seaduse reguleerimisala  (1) Käesolev seadus sätestab liikluskorralduse Eesti teedel, liiklusreeglid, liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded, tee omaniku kohustused ja teede rahastamise, teekasutustasu tasumise tingimused ja määrad, mootorsõidukite, trammide ja nende haagiste ning maastikusõidukite registreerimise ja neile esitatavad nõuded, juhtimisõiguse andmise, mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja ning liiklusregistri korraldamise ja pidamise nõuded ning vastutuse li
Teemärgiste tähendused

Teemärgiste tähendused

Seadus
13.02.2011 ÕPPEMATERJAL Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 1. peatükk ÜLDSÄTE § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 3. peatükk TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED 1. jagu Üldsätted § 22. Teemärgiste kasutamine (1) Teemärgistega kehtestatakse liikluskord, mis aitab liikluses orienteeruda ja rõhutab esinevaid ohuallikaid. (2) Teemärgiseid kasutatakse iseseisvalt või koos märkide ja fooridega. § 23. Teemärgiste liigid (1) Teemärgised jagunevad teekattemärgisteks ja püstmärgisteks. (2) Teemärgise tähise esimene number (9) näitab teemärgist, teine märgiserühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma - rühmasisest jä
Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Seadus
Ülevaatusele esitatavad sõidukid Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse: sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid) veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid) bussid (M2, M3 kategooria sõidukid) haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid) mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid) traktorid, liikurmasinad ja nende haagised Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama: mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid) kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid) maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid) põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus "PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN") Alates 1. septembrist  ei panda sõiduki registreerimistunnistusele ülevaataj