5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Seadus

Liikluskindlustuse seadus

Liikluskindlustuse seadus

Seadus
Kõige olulisemad seadusega kaasnevad muudatused. 1.oktoobril 2014 jõustus uus liikluskindlustuse seadus. Kõige olulisem seadusega kaasnev muudatus, oma kindlustusandja hüvitamine, jõustus 1. jaanuaril 2015. Anname ülevaate olulisematest muudatustest, mis kõige rohkem autojuhte võiks puudutada. Oma kindlustusandja hüvitamine Kui varem tuli liiklusõnnetuses kannatada saanud poolel pöörduda süüdlase kindlustusseltsi, siis alates uuest aastast saab kannatanu asju ajada enda kindlustusseltsiga. On ka mõningaid juhte, mil oma kindlustusandjal ei ole võimalik kahjusid hüvitada: Kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, näiteks on vaidlus, kes põhjustas liiklusõnnetuse. Liiklusõnnetuses sai inimene viga. Kahju on eeldatavalt suurem kui 10 000 eurot. Kahju põhjustas välisriigi sõ
Liiklusmärgid

Liiklusmärgid

Seadus
ÕPPEMATERJAL Kiire otsing hoiatusmärgid eesõigusmärgid keelu märgid Mõjualamärgid kohustusmärgid osutusmärgid juhatusmärgid teeninduskohamärgid lisateatetahvlid (edaspidi – tahvel (tahvlid) Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 1. peatükk ÜLDSÄTE § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 2. peatükk LIIKLUSMÄRKIDE TÄHENDUSED 1. jagu Üldsätted § 2. Liiklusmärgi mõiste ja liiklusmärkide liigitus (1) Liiklusmärk (edaspidi – märk) on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda. (2) Liiklusmärgid jagunevad järg
Liiklusseadus

Liiklusseadus

Seadus
Kiire otsing Mõisted Liiklusohutus Liiklus Liiklisreeglid Peatamine ja parkimine Jalakäija liiklusreeglid Sõitja liiklusreeglid Teel jalgrattaga Juhi üldkohustused Lapse ohutust Juhi märguanded Tulede kasutamise Sõiduki asukoht sõites Sõidukiiruse valimine Möödasõit Ristmiku ületamise Mootorsõiduki pukseerimine Liiklus õuealal Juhtimise keeld Juhtimist keelav terviseseisund Sõiduk Nõutavad dokumendid Juhtimiselt kõrvaldamine Mootorsõidukite kategooriad Juhtimisõigus Juhiloa kehtivus Juhi vanuse alammäär Õppesõidul ja sõidupraktikal Juhi töö- ja puhkeaeg Jalgratturile ja pisimopeedijuhile Liiklusõnnetus Vastutus   Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni
Teemärgiste tähendused

Teemärgiste tähendused

Seadus
13.02.2011 ÕPPEMATERJAL Muudatused punaselt trükitud (eelmine variant 5.01.2011) Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele 1. peatükk ÜLDSÄTE § 1. Reguleerimisala Määrus kehtestab liiklusmärkide ja teemärgiste (teekattemärgised ja püstmärgised) tähendused ning nõuded fooridele. 3. peatükk TEEMÄRGISTE TÄHENDUSED 1. jagu Üldsätted § 22. Teemärgiste kasutamine (1) Teemärgistega kehtestatakse liikluskord, mis aitab liikluses orienteeruda ja rõhutab esinevaid ohuallikaid. (2) Teemärgiseid kasutatakse iseseisvalt või koos märkide ja fooridega. § 23. Teemärgiste liigid (1) Teemärgised jagunevad teekattemärgisteks ja püstmärgisteks. (2) Teemärgise tähise esimene number (9) näitab teemärgist, teine märgiserühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma - rühmasisest jä
Tehnoülevaatus

Tehnoülevaatus

Seadus
Ülevaatusele esitatavad sõidukid Mootorsõidukid, mis peavad olema läbinud korralise perioodilise ülevaatuse: sõiduautod ja kaubikud (M1, N1 kategooria sõidukid) veoautod (N2, N3 kategooria sõidukid) bussid (M2, M3 kategooria sõidukid) haagised (O1, O2, O3, O4 kategooria sõidukid) mootorrattad (L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõidukid) traktorid, liikurmasinad ja nende haagised Korralisele perioodilisele ülevaatusele ei pea esitama: mopeede (L1e, L2e kategooria sõidukid) kerge neliratas (L6e kategooria sõidukid) maastikusõidukeid nt ATV, mootorsaan (MS1, MS2 kategooria sõidukid) põllumajanduslikke liikurmasinaid (registreerimistunnistusel märkus "PÕLLUMAJANDUSLIK LIIKURMASIN") Alates 1. septembrist  ei panda sõiduki registreerimistunnistusele ülevaataj