5070557 / 5111873 Tulika 15/17, A-korpus, 218

Учебная программа.

Цель учебной программы – создать предпосылки для формирования ответственного поведения водителя и развития самостоятельного, безопасного, учитывающего других участников, и экологически устойчивого поведения водителя.

Лекции проводятся в форме аудиторского исследования, в дополнение к самостоятельной работе студентов.

Учебная программа составлена ​​в виде таблицы, описывающей систему подготовки водителей категории -B и учебных планов.

Начальная подготовка водителей структурирована на модульной основе. Модуль представляет собой предметное движение учебной программы, которая собирает предметы по учебной программе сфокусированного курса.

Начальное образование водителя разделено на теоретические курсы и модули обучения 1-3.

Язык обучения: эстонский, русский.

Уроки теории 28 часов

МОДУЛЬ 1 – 10 часов и 1 проверочная работа.

МОДУЛЬ 2 – 10 часов и 1 проверочная работа.

МОДУЛЬ 3 – 8 часов и 1 проверочная работа.

 

Учебное вождение 21 час.

МОДУЛЬ 1 – всего 3 часа и 1 контрольный час.

МОДУЛЬ 2 – всего 13 часов и 1 контрольный час..

МОДУЛЬ 3 – всего 7 часов и 1 контрольный час..

AineAine läbimise eeltingimused
T1.1.Ei ole.
T1.2.Läbitakse pärast T 1.1.
T 1.3. kuni T 1.7. ja S 1.1 Läbitud ained T 1.1. ja T 1.2.
T 2.1. kuni T 2.5. Läbitud teooriaõppe 1. moodul.
T 3.1. kuni T.3.5. Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul.
S 1.2. Läbitud sõiduõppe aine S 1.1
S 2.1Läbitud sõiduõppe 1. mooduli ained
S 2.2Läbitud sõiduõppe 1. mooduli ained ja S 2.1.
S 3.1. , S 3.2., S 3.3. Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. moodul
S 3.5 Läbitud T 3.5 ja sõiduõppe 1. ja 2. moodul.
PTLäbitud teooriaõppe 1 moodul.
PSLäbitud kõik 1. ja 2.mooduli sõidutunnid.
LT 1, LT 2Läbitud algastme koolituse õppeained ja algastme pimeda aja koolitus ning väljastatud esmane juhiluba.
LS1
LS2
Läbitud lõppastme koolituse teooriaõppe.
Läbitud lõppastme koolituse teooriaõppe ja libedasõidu riskivaltimise praktikum.

Just Drive OÜ B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

Algastme koolitus   
TeooriaõpeSõiduõpe
Õppe- tundiSõidu- tundide
Moodul 110 kokkuMoodul 13 kokku
T 1.1 Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.S 1.1 Juhi tööasend ja turvavarustus.1
T 1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.1S 1.2. Sõiduki käsitsemine + vahearvestus (S 1.2.v.)2
T 1.3. Inimene sõidukijuhina1S 1.3. Sõit individuaalprogrammi järgi
T 1.4. Liiklus kui süsteem. 5
T 1.5. Ohutu liiklemise põhimõtted.1
T 1.6. Teiste liiklejatega arvestamine.1
T 1.7. Sõiduki turvalisus.1
Moodul 210 kokkuMoodul 2 13 kokku
T 2.1. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.2S 2.1. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel.3
T 2.2. Sõidujärjekord sõites.2S 2.2. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides + vahearvestus (S2.2.v.)10
T 2.3. Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis.2S.2.3.Sõit individuaalprogrammi järgi
T 2.4. Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine.2
T 2.5. Käitumine liiklusõnnetuse korral.2
Moodul 37 kokkuMoodul 36 kokku
T 3.1. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.2S 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige.2
T 3.2. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige1S 3.2. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.2
T 3.3. Keskkonda säästev auto kasutamine.1S 3.3. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine.1
T 3.4. Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes. 1S 3.5. Sõit individuaalprogrammi järgi1
T 3.5. Peatamisteekonna pikkust mojutavad tegurid ja riskide ennetamine2S 3.4 (RS) Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine1
PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine1PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine1
Kokku28Kokku23
Arvestus3Soidukontroll1
Kokku esmaõppe algastes31Kokku esmaõppe algastes24
Algastme koolituse liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
LT Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes 3LS Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine. 1
Libedasõidu riskivältimise praktikum. 1Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine.1
Kokku lõppastme koolituses 4Kokku lõppastme koolituses 2

Учебная программа автошколы.